FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

अप्थाल्मिक असिष्टेन्ट, पाँचौ तह सेवा करारमा आवश्यकता सम्वन्धी सूचना ।

अप्थाल्मिक असिष्टेन्ट, पाँचौ तह सेवा करारमा आवश्यकता सम्वन्धी सूचना ।

आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ अन्तर्गतका स्वीकृत वजेट कार्यक्रमहरु ।