FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

 प्राविधिक सहायक (पाँचौ तह) को अन्तिम नतिजा प्रकाशन गरिएको वारे ।

 प्राविधिक सहायक (पाँचौ तह) को अन्तिम नतिजा प्रकाशन गरिएको वारे ।

 प्राविधिक सहायक (पाँचौ तह) को अन्तिम नतिजा प्रकाशन गरिएको वारे ।

आ.व. २०७६/०७७ को तेश्रो किस्ताको सामाजिक सुरक्षा भत्ता लाभग्राहीहरुको विवरण  ।