FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

अप्थाल्मिक असिष्टेन्ट, पाँचौ तह सेवा करारमा आवश्यकता सम्वन्धी सूचना ।

७७/७८ 11/26/2020 - 19:01 PDF icon अप्थाल्मिक असिष्टेन्ट, पाँचौ तह सेवा करारमा आवश्यकता सम्वन्धी सूचना ।

अप्थाल्मिक असिष्टेन्ट, पाँचौ तह सेवा करारमा आवश्यकता सम्वन्धी सूचना ।

७७/७८ 11/26/2020 - 19:00 PDF icon अप्थाल्मिक असिष्टेन्ट, पाँचौ तह सेवा करारमा आवश्यकता सम्वन्धी सूचना ।

आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ अन्तर्गतका स्वीकृत वजेट कार्यक्रमहरु ।

७७/७८ 11/15/2020 - 12:18 PDF icon आन्तरिक श्रोत.pdf, PDF icon नेपाल सरकार शसर्त अनुदान.pdf, PDF icon प्रदेश अन्य-मुख्यमन्त्रीरोजगार कार्यक्रम.pdf, PDF icon प्रदेश समपुरक अनुदान.pdf, PDF icon प्रदेश समानीकरण अनुदान.pdf, PDF icon राजश्व वाँडफाँड नेपाल सरकार.pdf, PDF icon राजश्व वाँडफाँड प्रदेश.pdf, PDF icon शसर्त अनुदान प्रदेश.pdf, PDF icon समपुरक अनुदान.pdf, PDF icon समानीकरण अनुदान.pdf