FAQs Complain Problems

पदपूर्ति

अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्वन्धमा ।

रास्कोट अस्पतालको लागि विभिन्न पदमा करार सेवा पदपूर्तीको लागि लिईएको लिखित तथा मौखिक परिक्षामा सफल भएका उम्मेदवारहरुको अन्तिम नतिजा प्रकाशन गरिएको सूचना ।

दस्तावेज: 

Pages