FAQs Complain Problems

नगर प्रहरी सेवा करारमा लिने सम्बन्ध‍ी सूचना !!!

नगर प्रहरी सेवा करारमा लिने सम्बन्धी सुचना !!!

यस  रास्कोट  नगरपालिकामा शान्ति सुरक्षा र अमन चयन कायम गर्न नेपालको संविधान  २०७२ को अनुसूची ८ मा उल्लेखित गरिएका स्थानीय तहको एकल अधिकारको प्रयोग गरी प्रतिस्पर्धात्मक आधारमा सेवा करारमा नगर प्रहरीको नियुक्ति गर्न स्थानीय सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ११ को उपदफा २ को (क) मा व्यवस्था भए बमोजिम कार्यहरुमा सहयोग पुर्याउन  देहायको पद र संख्या र योग्यता पुगेका ईच्छुक नेपाली नागरिकहरुका लागी यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ। 

प्रकार:

आर्थिक वर्ष: