FAQs Complain Problems

पदपूर्ति

नतिजा प्रकाशन सम्वन्धी सूचना ।

रास्‍कोट अस्पताल गौंतुकोटको लागि विभिन्न पदमा भएको करार से‍वा पदपूर्तीको लागि मिति २०७८/१०/२५ गते लिईएको लिखित परिक्षावाट अन्तर्वार्ताको लागि छनौट भएका उम्वेदवारहरुको सूची प्रकाशन गरिएको सम्वन्धी सूचना । 

रास्कोट नगरपालिका अन्तर्गत रास्कोट अस्पतालको लागि करार सेवामा कर्मचारी आवश्यकता सम्वन्धी सूचना वमोजिम रितपूर्वक परेका आवेदनहरुको छोटो सूची प्रकाशन गरिएको सम्वन्धी सूचना !!

रास्कोट नगरपालिका अन्तर्गत रास्कोट अस्पतालको लागि करार सेवामा कर्मचारी आवश्यकता सम्वन्धी सूचना वमोजिम रितपूर्वक परेका आवेदनहरुको छोटो सूची प्रकाशन गरिएको सम्वन्धी सूचना !!

दस्तावेज: 

Pages