FAQs Complain Problems

जन्म दर्ता

जन्म दर्ता सूचना फारम 

सेवा प्रकार:

लाग्ने समय: 
१ घण्टा
जिम्मेवार अधिकारी: 
स्थानिय पञ्जिकाधिकारी
सेवा दिने कार्यालय: 
वडा कार्यालय सवै
सेवा शुल्क: 
जन्मेको ३५ दिन भित्र दर्ता गरेमा निशुल्क सो भन्दा पछि रु ५०
आवश्यक कागजातहरु: 

१. अाम, वुवा र सूचकको नेपालि नागरीकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि एक-एक प्रति

प्रक्रिया: 

१. पञ्जिकाधिकारी लार्इ जन्म दर्ता गरी पाउँ भनि निवेदन ।
२. जन्म दर्ताको सूचना फारम भरी पन्जिकाधिकारी समक्ष बुझाउने ।
३. जन्मदर्ताको प्रमाण पत्र बुझी लिने ।

नमुना फाराम तथा अन्य: