FAQs Complain Problems

रास्कोट नगरपालिका अन्तर्गत रास्कोट अस्पतालको लागि करार सेवामा कर्मचारी आवश्यकता सम्वन्धी सूचना वमोजिम रितपूर्वक परेका आवेदनहरुको छोटो सूची प्रकाशन गरिएको सम्वन्धी सूचना !!

रास्कोट नगरपालिका अन्तर्गत रास्कोट अस्पतालको लागि करार सेवामा कर्मचारी आवश्यकता सम्वन्धी सूचना वमोजिम रितपूर्वक परेका आवेदनहरुको छोटो सूची प्रकाशन गरिएको सम्वन्धी सूचना !!

आर्थिक वर्ष: