FAQs Complain Problems

मृतु दर्ता

मृतु दर्ताको सूचना फारमको नमुना

सेवा प्रकार:

लाग्ने समय: 
१५ मिनेट
जिम्मेवार अधिकारी: 
स्थानिय पञ्जिकाधिकारी
सेवा दिने कार्यालय: 
वडा कार्यालय सवै
सेवा शुल्क: 
मृतु भएको ३५ दिन भित्र दर्ता गरेमा निशुल्क सो भन्दा पछि रु ५०
आवश्यक कागजातहरु: 

१. हकवालाको निवेदन
२.सूचना फारम भर्ने
३. हकवालाको र मृतकको नगरीकता प्रमाण पत्रको प्रतिलिपि/मतादाता नामावली
४.भत्ता पाउने गरेको भए सम्वन्धित भत्तापाउनेको परिचय पत्रको प्रतिलिपि

नमुना फाराम तथा अन्य: