FAQs Complain Problems

बसाईसराई

बसाईसराई सूचना फारमको नमुना

सेवा प्रकार:

लाग्ने समय: 
१५ मिनेट
जिम्मेवार अधिकारी: 
स्थानिय पञ्जिकाधिकारी
सेवा दिने कार्यालय: 
वडा कार्यालय सवै
सेवा शुल्क: 
बसार्इ सरी अाएको ३५ दिन भित्र दर्ता गरेमा निशुल्क अन्यथा ५० रुपैँया मात्र तर सरेर वाहिर जाँदा पैषा लाग्दैन
आवश्यक कागजातहरु: 

१. निवेदन २.सूचना फारम भर्ने ३.सूचकको नागरीकताको प्रतिलिपि

नमुना फाराम तथा अन्य: