सूचना प्रविधि प्रयोगशाला स्थापना सम्वन्धमा मा.वि. विधालयहरुलाइ शुवण अवसर !!!

सूचना प्रविधि प्रयोगशाला स्थापना सम्वन्धमा मा.वि. विधालयहरुलाइ शुवण अवसर !!!

सूचना प्रविधि प्रयोगशाला स्थापनागर्ने सम्वन्धमा प्रस्ताव माग गरिएको सूचना !!!

आर्थिक वर्ष: