सूचना तथा समाचार

सूचना प्रविधि प्रयोगशाला स्थापना सम्वन्धमा मा.वि. विधालयहरुलाइ शुवण अवसर !!!

सूचना प्रविधि प्रयोगशाला स्थापनागर्ने सम्वन्धमा प्रस्ताव माग गरिएको सूचना !!!

सूचना !!! घर भाडा सम्वन्धि !!! सूचना !!!

प्रधानमन्त्रि कृषि अाधुनिकीकरण परियोजना परियोजना कार्यान्वयन इकार्इ स्याउ जोन  परियोजनाका लागी अार.सि. पी. वजारमा घर भाडामा चाहिएको वारे सूचना